FR NL

FSMA 

Module 1: Wetgeving betreffende de (land)verzekeringsovereenkomst en andere wetgevingen

 • Wetgeving op de verzekeringen april 2014
 • Handelspraktijken
 • Bescherming privéleven

Module 1: Gedragsregels AssurMiFID

 • Basisbegrippen
 • Wie is betrokken?
 • Wat zijn de regels?
 • Hoe vermijden dat het misgaat?
 • Praktische toepassingen

Module 1: Review

Herhaling van de belangrijkste elementen van de leerstof als voorbereiding op het examen Module 1

Module 2: Wetgeving BA + BA privéleven

 • Vormen van aansprakelijkheid
 • Basisbegrippen extra-contractuele aansprakelijkheid
 • Persoonlijke aansprakelijkheid (1382-1383 BW)
 • Samengestelde aansprakelijkheid (1384-1386bis BW)
 • Foutloze en objectieve aansprakelijkheid
 • Verzekeringen Privéleven

Module 2: BA verzekeringen van ondernemingen en beroepen

 • Structuur en gedekte aansprakelijkheden van een polis BA Onderneming
 • Doel en gedekte waarborgen van een polis Beroepsaansprakelijkheid
 • Onderwerp van de Objectieve Aansprakelijkheid
 • Basisprincipes van de 10 jarige aansprakelijkheid

Module 2: Review

Herhaling van de belangrijkste elementen van de leerstof als voorbereiding op het examen Module 2

Module 3: BA motorrijtuigen

 • Wetgevend kader
 • De wet van 21 november 1989
 • Minimumvoorwaarden polis BA Motorrijtuigen
 • Bijkomende waarborgen in een polis Auto
 • Transport/vervoerde goederen
 • Schade
 • Belangrijkste conventies betreffende schaderegeling

Module 3: Casco motorrijtuigen

 • Toepassingsgebied
 • Waarborgen en formules
 • Te verzekeren bedrag
 • Vergoedingswijze

Module 3: Review

Herhaling van de belangrijkste elementen van de leerstof als voorbereiding op het examen Module 3

Module 4: Brand en natuurevenementen

 • Wettelijk kader: verschil tussen eenvoudig en speciaal risico
 • Wie is verzekerd?
 • Wie moet wat verzekeren?
 • Minimumwaarborgen in een eenvoudig risico
 • Aanvullende waarborgen
 • Evenredigheidsregel: wanneer van toepassing en hoe afschaffen?
 • Basisprincipes schade en preventie
 • Soorten vrijstellingen in een brandverzekering

 

Module 4: Andere schade aan goederen

 • Waterschade en glasbreuk in een brandverzekering eenvoudige risico's
 • Diefstal in een brandverzekering eenvoudige risico's
 • Verzekering machinebreuk
 • Verzekering alle risico's elektronica
 • Verzekering ABR
 • Verzekering montage-proeven

Module 4: Review

Herhaling van de belangrijkste elementen van de leerstof als voorbereiding op het examen Module 4

Module 5: Voorkoming witwaspraktijken

 • Evolutie en toepassingsgebied van de wetgeving
 • Beoordeling van de risico's
 • Procedures en controles
 • De relaties met het CFIV
 • Interne organisatie

Module 5: Levensverzekeringen algemeen

 • Een overzicht van de sociale zekerheid in Belgie, het wettelijk rustpensioen en het pijlersysteem. 
 • Algemene vorming levensverzekeringen en successie inzake derde en vierde pijler producten (particuliere producten met fiscaal voordeel en partiuliere producten zonder fiscaal voordeel)

Module 5: Levensverzekeringen van de 2de pijler

 • Een overzicht van de sociale zekerheid in Belgie, het wettelijk rustpensioen en het pijlersysteem
 • De extra legale pensioenformules die aan bod komen binnen de tweede pijler voor loontrekkenden en zelfstandigen

Module 5: Review

Herhaling van de belangrijkste elementen van de leerstof als voorbereiding op het examen Module 5

Module 5: Examen tak 21

FSMA erkend examen

Module 5: Examen tak 23

FSMA erkend examen

Module 6: Verzekering lichamelijke ongevallen

 • De uitkeringen van de sociale zekerheid in geval van privé- en arbeidsongeval en de link naar de ongevallenverzekering
 • De verschillende verzekeringsformules en hun voorwerp
 • De belangrijkste waarborgen
 • Uitgesloten risico’s

 

Module 6: Ziekteverzekeringen

 • Sociale zekerheid in België, tussenkomst Riziv bij ziekte
 • Maximumfactuur en Vlaamse zorgverzekering
 • De verzekering hospitalisatie (collectief en individueel)
 • De verzekering gewaarborgd inkomen (vervangingsinkomen)

Module 6: Review

Herhaling van de belangrijkste elementen van de leerstof als voorbereiding op het examen Module 6